Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
firewalkwithme
7481 7c1e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
firewalkwithme
7363 c2d4
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
firewalkwithme
0469 5a9b 500
firewalkwithme
firewalkwithme
6336 bda3 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
firewalkwithme
7252 26be
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
firewalkwithme
2559 805e
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viaMountainGirl MountainGirl
firewalkwithme
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaMountainGirl MountainGirl
firewalkwithme
5516 037f
Reposted fromdoope doope viaMountainGirl MountainGirl
firewalkwithme
6102 bd07
Reposted frometerycznie eterycznie viaMountainGirl MountainGirl
firewalkwithme
firewalkwithme
2945 a5ed
0394 b20d 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viathetemple thetemple
firewalkwithme
6322 8fb3 500
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viahavingdreams havingdreams
firewalkwithme
Reposted fromzielono zielono viafelicka felicka
firewalkwithme
9274 6cf7 500
Reposted frommhsa mhsa viahavingdreams havingdreams
firewalkwithme
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
firewalkwithme
9239 1c27
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams
firewalkwithme
2580 cceb
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl