Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
firewalkwithme
3518 b2fa
Reposted frompurpleJolene purpleJolene
firewalkwithme
3909 fb03
Reposted fromSznycel Sznycel
firewalkwithme
Bo skoro świat istnieje, granice nieprawdopodobieństwa i tak już zostały przekroczone.
— Jostein Gaarder
Reposted frompensieve pensieve
firewalkwithme
3561 57a0
Reposted fromPsychedelic-girl Psychedelic-girl
2810 82b6 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
firewalkwithme
6798 a93e
Reposted fromdeadbabe deadbabe
5470 a521 500
Reposted frompolarbang polarbang
0551 2d03 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
firewalkwithme
0635 6fdf
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat
firewalkwithme
0988 49ea
Reposted fromdontbemad dontbemad
firewalkwithme
Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany.
— Bolesław Prus
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
2719 aa2e
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
2443 f842 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
firewalkwithme
9400 fbe1
Reposted fromPsychedelic-girl Psychedelic-girl
firewalkwithme
4853 5cf8
Reposted frommodliszka modliszka
firewalkwithme
2187 2c9b
Reposted fromLittleJack LittleJack
firewalkwithme
6542 0b81 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence
firewalkwithme
6613 5df2
Reposted fromfilmowy filmowy
firewalkwithme
9463 9e5a 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom
firewalkwithme
Zawsze mam tę odrażającą chęć, by być czymś więcej niż człowiekiem.
— David Bowie
Reposted fromdyspnea dyspnea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl